Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022

09. 03. 2022

Jako každý rok přicházíme s nabídkou letních příměstských táborů. Věříme, že vás tábory osloví a užijeme společně...

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM
v.o.s. se sídlem Oplany 77, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO 24139688 zapsaná v obchodním rejstříku pod
sp. zn. A74729 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@centrumrozum.cz, telefonní číslo
+420 777 902 542 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás,
jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“)
uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.centrumrozum.cz
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,
která naleznete na www.centrumrozum.cz.
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a
Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky („webové rozhraní E-shopu“).
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na
Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
1. NĚKTERÉ DEFINICE
1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho
zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů
a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,
které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za
používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi
tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky
komunikace na dálku využíváme.
3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto
návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení
Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského
prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny
automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy
jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též
informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po
provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem
tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě
nebude možné Objednávku vytvořit. K p otvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka
„Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou
na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto
Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky
ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy
Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany
umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a
neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme
Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy
v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši
nabídku potvrdíte.
3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme
povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo
k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na