Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2023/24

08. 03. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na zápis do naší dětské skupiny, který se koná dne 2.5. od 13 do 16 hod. Zároveň bude také...

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM
v.o.s. se sídlem Oplany 77, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO 24139688 zapsaná v obchodním rejstříku pod
sp. zn. A74729 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@centrumrozum.cz, telefonní číslo
+420 777 902 542 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás,
jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“)
uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.centrumrozum.cz
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,
která naleznete na www.centrumrozum.cz.
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a
Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky („webové rozhraní E-shopu“).
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na
Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
1. NĚKTERÉ DEFINICE
1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho
zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů
a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,
které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za
používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi
tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky
komunikace na dálku využíváme.
3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto
návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení
Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského
prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny
automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy
jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též
informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po
provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem
tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě
nebude možné Objednávku vytvořit. K p otvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka
„Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou
na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto
Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky
ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy
Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany
umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a
neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme
Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy
v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši
nabídku potvrdíte.
3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme
povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo
k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na