Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2023/24

08. 03. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na zápis do naší dětské skupiny, který se koná dne 2.5. od 13 do 16 hod. Zároveň bude také...

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

Zásady zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce
Název: Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM v.o.s.
Adresa sídla: …Oplany 77, 281 63 Kostelec nad Černými lesy………………..
IČO: …24139688………………..
E-mail: …info@centrumrozum.cz………………..
Telefon: …777 902 542………………..
Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o
zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve
znění pozdějších předpisů.
1. Pojmy
Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje
vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);
Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi;
identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);
Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese
za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Školské poradenské zařízení Centrum
ROZUM v.o.s. dále také „my“);
Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro
správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či
„partner“);
Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.centrumrozum.cz
Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem
může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání
obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;
Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů
cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný
webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým
stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro
zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení
marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním
těchto souborů.
Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země
Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
My a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají
následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:
a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či
v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.
3. Jaký je původ osobních údajů?
Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského
účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o
● identifikační a adresní údaje;
● elektronické kontaktní údaje;
● další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.
A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky.
Typicky jde o:
● jiné elektronické údaje:
▪ cookies
▪ webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
▪ IP adresa;
▪ datum přístupu a doba přístupu;
▪ vyhledávací dotazy;
▪ kód odpovědi http a https;
▪ přenášené skupiny dat;
▪ údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.
4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
● Plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek)
● Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti,vyřizování podnětů, stížností a reklamací
● Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží
● Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
● Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a
Vašeho chování na webových stránkách
● Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
● Účetní a daňové účely
● Plnění ostatních právních povinností
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:
● Plnění smlouvy
● Plnění právní povinnosti
● Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení● Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních
právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich
webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.
5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
● po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady
10 let);
● po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od
posledního otevření obchodního sdělení);
● po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4
roky od poslední objednávky).
6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?
Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):
● Poskytovatelé přepravy zboží
● Poskytovatelé účetního a daňového poradenství
● Poskytovatelé IT služeb a hostingu
● Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek
● Poskytovatelé analytických služeb
● Poskytovatelé právních služeb, advokáti
● Poskytovatelé tiskových a poštovních služeb
● Orgány veřejné správy
6. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?
Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo
mezinárodní organizaci.
4. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme
řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.
Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně
dotýkalo. Netvoříme/Tvoříme profily z Vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich
preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu
(typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků webových stránek za účelem
sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou právě jim
na míru).
5. Jaká jsou práva subjektů údajů?Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou
uvedeny v úvodu těchto zásad.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):
● Právo na přístup k osobním údajům
● Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
● Právo na výmaz osobních údajů
● Právo na omezení zpracování osobních údajů
● Právo na přenositelnost údajů
● Právo vznést námitku proti zpracování
● Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas
odvolat.
Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.
9. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?
Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:
● dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do
doby, než zavřete Váš prohlížeč,
● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem
prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba
uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení
Vašeho prohlížeče).
A podle funkcí na:
● esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
● preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění,
jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se
nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale
zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
● analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv.
User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové
stránky,
Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek,
abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran
a jiných prodejních kanálech.
10. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?
Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně
neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16
let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme
příslušným zákonem vázáni si je ponechat.11. Závěr
Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů
se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich
webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít
k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat
předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání
našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.